Ursäkta

Fiberföreningen vill be en av våra underleverantörer om ursäkt. Genom en av föreningens medlemmar har felaktig information om ett strömavbrott resulterat i anklagelser mot entreprenören som sköter våra borrningar. Anklagelserna var helt felaktiga och dementeras härmed och vår ursäkt lämnas.

Fakta:
Borrningen skedde 18 timmar innan strömavbrottet inträffade
Borrningen är utförd två meter under elkabeln
Borren som normalt indikerar elledningar gjorde ingen indikering
Vattenfall som reparerat ledningen anger att det var en gammal skarv som gått sönder

Annonser

Årsmöte

Årsmöte planeras till torsdagen den 25 april kl 19.00 i Stigens Folkets hus. Handlingar och kallelse sänds till medlemmar under mars månad.

Eventuella motioner bör sändas till styrelsen före den 9/4 för att kunna behandlas på styrelsen möte den dagen.

Bristande information

Det har kommit synpunkter till styrelsen om att det informeras för lite. Tyvärr är det så att vid flera olika tillfällen så framkommer bara klagomål i samband med att ny information lämnas. Att besvara dessa negativa kommentarer skapar olust och tar tid från annat arbete.

Projekteringstid

Just nu står arbetet stilla på grund av tjäle. Vi fortsätter gräva så snart förhållanden tillåter. Vi har i skrivande stund grävt 6,4 mil schakt och drygt det dubbla i längden på slangar som grävts ner.

Projekteringstiden var beräknad till 18-24 månader, aktiva månader. Projektet påbörjades i oktober 2016 efter förseningar med anledning av ansökningsförfarande från Jordbruksverket och Länsstyrelse. De som blev medlemmar tidigt kan då uppfatta att det har dragit ut på tiden men det beror alltså på att vi inte fick beslut från myndigheterna förrän i september 2016.

Övriga stopp i arbetet som skett är 2 månader på grund av tjäle och troligen blir det samma tidsperspektiv på årets tjäle.
Med anledning av den varma och torra sommaren utfärdades förbud mot arbete i skog och mark med risk för gnistbildning, ytterligare 3 månader.
Svårighet att få tag på underleverantörer för borrning och tryckning under vägar samt trafikverkets hantering innebär ytterligare 2 månaders försening. Sådant kunde inte förutses och heller inte lämnas till trafikverket förrän alla berörda markägare lämnat klartecken. Vi kunde därför inte lämna handlingar till trafikverket före projektstart.

Sjukdom och semestrar hos entreprenör har bidragit med 1 månad försening.

Ytterligare 1 månad får läggas till med anledning av styrelsens inte hunnit med alla avtal, vilket skapat stopp i grävning och plöjning. Därutöver behöver vi lägga till ytterligare en månad för långsam hantering av avtal från några markägare.

Summerar vi projekteringstid 24 mån och lägger till 12 månader, förseningar som inte riktigt kunnat förutses eller planerats för, får vi en beräknad tid om 36 månader. Om allt nu går utan ytterligare försening så bör det bli klart under 2019.

Aktuellt

Nu i dagarna är det snart ett år sedan nodhuset i Stigen sattes på plats. All el och fiber är dragen till noden och vi arbetar med vår leverantör för att sätta utrustning på plats.

Tre av fyra huvudstråk är nu nästan klara. Några justeringar och kompletteringar behövs sedan är det dags för samförläggning med Vattenfall för den ostliga dragningen med sjökablar över Nyckelvattnet. Inom kort skall också projektering i samhället bli klart och underlag för olika markavtal är klart. För kontakterna med berörda markägare får vi hjälp av några frivilliga vilket vi glädjer oss åt. Har du tid över för att hjälpa till med detta kontakta Joacim.

Vi planerar också för den första dragningen av fiber som kommer att ske mellan noden i Stigen och noden i Färgelanda södra. Det är många beräkningar som skall göras för att få rätt dimensioner på antal fiber som skall blåsas.

Ekonomisk förening