Aktuellt

Den senaste veckan har vi haft både byggmöte och styrelsemöte. Vi arbetar fortfarande så mycket de går med att göra klart alla markavtal med berörda ägare.

Igår gjordes nya utsättningar för befintliga kablar i Rådanefors och där påbörjas fortsatt grävande och plöjning de närmaste dagarna.

Det är nu STÄNGT för nya tjänsteavtal då listan sammanställs och distribueras till tjänsteleverantören. Eventuellt ny avtal placeras på väntelista och kan komma att anslutas senare eller om någon vill avsluta sitt avtal.
Det är också STÄNGT för nya anslutningsavtal om inte fastigheten ligger i anslutning till befintlig projektering. Det innebär att vi inte projekterar nya fiberdragningar för eventuellt nytillkomna anslutningar där vi behöver göra nya dragningar.

Under höstens senare del påbörjas arbete med slutprojektering av dragning i Stigens samhälle. Där är det många berörda markägare som skall kontaktas och skriva på avtal för att få dra fiber över deras ”trädgård” eller mark. Till detta arbete tar vi gärna emot hjälp för att kontakta och besöka dessa markägare för underskrift. Vi har idag en frivillig extra för detta arbete och kan du tänka dig att hjälpa till så hör av dig till någon i styrelsen.

Annonser

Just nu

 

Just nu har de som gräver och plöjer semester. Styrelsen arbetar vidare med markavtal och projektering.

Arbete har genomförts i och omkring Rådanefors och där närmar sig arbetets slutförande efter semester i det området.

Vi har tidigare utgått från ett års projektering. Så med start förra hösten skull enligt plan arbetet vara klart hösten 2018. Några mindre förseningar på verkar sluttiden samt att det under arbetets gång tillkommit flera som vill ansluta sig så projekteringen har ändrats och justerats. Det utökade antalet medlemmar och anslutningar är glädjande för föreningen men flyttar tyvärr fram sluttid för projektet som alltså inte kommer att vara helt slutfört denna höst.

GDPR

General Data Protection Regulation är nya regler inom EU som styr hur behandling av personuppgifter skall ske. Syftet är att ge den enskilde individen ett förbättrat skydd. Den föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera de som berörs. Föreningens medlemmar, avtalspartners mfl omfattas av våra register. Reglerna träder ikraft den 25 maj 2018.

Informations skall lämnas över vilka uppgifter som behandlas och hur de förvaras.
Den som registrerats har rätt at få utdrag ur register och rätt till rättelse av felaktiga uppgifter.
Den registrerade har också rätt att begära att få bli raderad om detta är möjligt med anledning av registrets syfte.
Information skall också lämnas till vilka eventuella tredje parter som eventuella uppgifter delas.

Här finner du en förteckning över vilka register föreningen har och vilka uppgifter respektiver register innehåller samt motivering av registret.

*enligt bilaga

Årsstämma

Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årsstämma den 26 april klockan 19.00 i Stigens Folketshus. Kallelse och handlingar sänds ut denna vecka tillsammans med faktura nummer tva avseende förlagsinsatsen (anslutningsavgiften)

Välkomna!

GDPR

GDPR är en ny lag som ersätter den gamla PUL (PersonUppgifsLagen) som beslutade för två år sedan och träder i kraft i maj. General Data Protection Regulation beskriver kraven på hur personuppgifter skall hanteras. Bland annat ett krav på Östra Valbodalen Fiber behöver informera de personer där föreningen har personuppgifter. Vi arbetar med att göra en förteckning som kommer att bifogas  kallelse till årsmötet som sänds till samtliga medlemmar. Nedanstående information är en grov sammanställning.

  • Anslutningsavtal innehåller personuppgifter. Förvaras i låst säkerhetsskåp. Delas med entreprenör under byggtiden.
  • Medlemsförteckning innehåller personuppgifter. Digital lagring. Delas inte
  • Tjänsteavtal innehåller personuppgifter. Förvaras i låst säkerhetsskåp. Delas i sammanställd digital form med tjänsteleverantör.
  • Markägaravtal innehåller personuppgifter. Förvaras i låst säkerhetsskåp. Delas senare med Lantmäteri
  • Slutlig dragning innehåller fastighetsuppgifter och därigenom personuppgifter. Förvaras digitalt och delas enligt krav med Ledningskollen.se
  • Styrelse på hemsidan innehåller personuppgifter.

Ekonomisk förening