Projekteringstid

Just nu står arbetet stilla på grund av tjäle. Vi fortsätter gräva så snart förhållanden tillåter. Vi har i skrivande stund grävt 6,4 mil schakt och drygt det dubbla i längden på slangar som grävts ner.

Projekteringstiden var beräknad till 18-24 månader, aktiva månader. Projektet påbörjades i oktober 2016 efter förseningar med anledning av ansökningsförfarande från Jordbruksverket och Länsstyrelse. De som blev medlemmar tidigt kan då uppfatta att det har dragit ut på tiden men det beror alltså på att vi inte fick beslut från myndigheterna förrän i september 2016.

Övriga stopp i arbetet som skett är 2 månader på grund av tjäle och troligen blir det samma tidsperspektiv på årets tjäle.
Med anledning av den varma och torra sommaren utfärdades förbud mot arbete i skog och mark med risk för gnistbildning, ytterligare 3 månader.
Svårighet att få tag på underleverantörer för borrning och tryckning under vägar samt trafikverkets hantering innebär ytterligare 2 månaders försening. Sådant kunde inte förutses och heller inte lämnas till trafikverket förrän alla berörda markägare lämnat klartecken. Vi kunde därför inte lämna handlingar till trafikverket före projektstart.

Sjukdom och semestrar hos entreprenör har bidragit med 1 månad försening.

Ytterligare 1 månad får läggas till med anledning av styrelsens inte hunnit med alla avtal, vilket skapat stopp i grävning och plöjning. Därutöver behöver vi lägga till ytterligare en månad för långsam hantering av avtal från några markägare.

Summerar vi projekteringstid 24 mån och lägger till 12 månader, förseningar som inte riktigt kunnat förutses eller planerats för, får vi en beräknad tid om 36 månader. Om allt nu går utan ytterligare försening så bör det bli klart under 2019.

Annonser

Aktuellt

Nu i dagarna är det snart ett år sedan nodhuset i Stigen sattes på plats. All el och fiber är dragen till noden och vi arbetar med vår leverantör för att sätta utrustning på plats.

Tre av fyra huvudstråk är nu nästan klara. Några justeringar och kompletteringar behövs sedan är det dags för samförläggning med Vattenfall för den ostliga dragningen med sjökablar över Nyckelvattnet. Inom kort skall också projektering i samhället bli klart och underlag för olika markavtal är klart. För kontakterna med berörda markägare får vi hjälp av några frivilliga vilket vi glädjer oss åt. Har du tid över för att hjälpa till med detta kontakta Joacim.

Vi planerar också för den första dragningen av fiber som kommer att ske mellan noden i Stigen och noden i Färgelanda södra. Det är många beräkningar som skall göras för att få rätt dimensioner på antal fiber som skall blåsas.

Behålla ditt telefonnumer

De kunder som drabbas av nedläggning av telestationer och väntar på fiber finns följande lösningar för att kunna behålla sitt telefonnummer.

Om du har ett mobilabonnemang hos Telia kan du begära vidarekoppling av din hemtelefon till mobiltelefonen. Kontakta Telia och begär vidarekoppling.

Du som inte har mobil hos Telia kan tillfälligt teckna en tjänst som heter ”Hemtelefoni via mobilnätet” där ni då får en lösning för ert gamla nummer. Kontaka teleia och i så fall teckna ett sådan tjänst

När fibern sedan är igång med nättelefoni begär man portering av numret till den nya ”fibertelefonen”

Nedläggning av Telestationer

Flera medlemmar har råkat ut för oseriösa försäljare som erbjuder olika typer av tjänster, som t.ex. att få behålla sitt nummer. De inleder med att de har kännedom att just din telestation skall läggas ner.  Tro inte på informationen !
Vi undersöker just nu hur det är möjligt att behålla sitt gamla telefonnummer (om du är ansluten till några av de stationer som finns nedan) fram tills dess att fibern är driftsatt och du har tjänsterna igång.

Enligt redovisning från Telia kommer några telestationer inom Färgelanda kommun att läggas ner hösten 2018. Datum är satt till 1 oktober. Kunder med ADSL uppkoppling vid dessa stationer kommer sedan enbart att kunna använda mobilt bredband om täckning finns.

Stationerna är: Bjurhult, Dals Lerdal, Edstena, Hjärtsäter, Nättjebacka och Renland

Aktuellt

Den senaste veckan har vi haft både byggmöte och styrelsemöte. Vi arbetar fortfarande så mycket de går med att göra klart alla markavtal med berörda ägare.

Igår gjordes nya utsättningar för befintliga kablar i Rådanefors och där påbörjas fortsatt grävande och plöjning de närmaste dagarna.

Det är nu STÄNGT för nya tjänsteavtal då listan sammanställs och distribueras till tjänsteleverantören. Eventuellt ny avtal placeras på väntelista och kan komma att anslutas senare eller om någon vill avsluta sitt avtal.
Det är också STÄNGT för nya anslutningsavtal om inte fastigheten ligger i anslutning till befintlig projektering. Det innebär att vi inte projekterar nya fiberdragningar för eventuellt nytillkomna anslutningar där vi behöver göra nya dragningar.

Under höstens senare del påbörjas arbete med slutprojektering av dragning i Stigens samhälle. Där är det många berörda markägare som skall kontaktas och skriva på avtal för att få dra fiber över deras ”trädgård” eller mark. Till detta arbete tar vi gärna emot hjälp för att kontakta och besöka dessa markägare för underskrift. Vi har idag en frivillig extra för detta arbete och kan du tänka dig att hjälpa till så hör av dig till någon i styrelsen.

Just nu

 

Just nu har de som gräver och plöjer semester. Styrelsen arbetar vidare med markavtal och projektering.

Arbete har genomförts i och omkring Rådanefors och där närmar sig arbetets slutförande efter semester i det området.

Vi har tidigare utgått från ett års projektering. Så med start förra hösten skull enligt plan arbetet vara klart hösten 2018. Några mindre förseningar på verkar sluttiden samt att det under arbetets gång tillkommit flera som vill ansluta sig så projekteringen har ändrats och justerats. Det utökade antalet medlemmar och anslutningar är glädjande för föreningen men flyttar tyvärr fram sluttid för projektet som alltså inte kommer att vara helt slutfört denna höst.

Ekonomisk förening