Kategoriarkiv: Information

Broschyr

Nu hittar du den enkla men informativa broschyren om föreningen under dokument på hemsidan eller via denna länk. Du får gärna skriva ut den och dela med dig till någon granne som inte är med i föreningen. Tillsammans kan vi bli fler och därigenom sänka den enskilda anslutningskostnaden.

Vi arbetar med att samla information om fiber och nätbyggande som vi inom kort kommer att lägga upp som dokument och länkar.

Kalkyl

Under rubriken ”Enskild kalkyl” hittar du en enkel kalkyl där du kan göra ett snabbt överslag över kostnader och hur lång tid det tar att spara in investeringen. Det finns möjlighet att ladda ner en Excelfil om du vill arbeta i din egen dator. Och det finns möjlighet att snabbt göra kalkylen direkt på sidan. Det kan ligga uppgifter i kalkylen från de som tidigare använt den men det är bara att radera och lägga in dina egna uppgifter.

Du hittar Enkild kalkyl i menyraden under projektkalkyl.

Årsstämma

Tisdag den 24/6 hade föreningen ordinarie årsstämma. Där beslutades att sätta igång projekteringen till en maximal kostnad av 20.000 per fastighet. Kostnaden bygger en kalkyl med nu kända fakta.
Fortsatta kontakter sker med Länsstyrelsen. Utökad medlemsrekrytering skall ske för att kunna sänka kostnaden per anslutning.

Ny styrelse valdes där hälften av ledamöterna kvarstår och den andra halvan byttes till nya. Adressuppgifter mm till dessa kommer på hemsidan efter styrelsens konstituerande möte tisdag 1 juli.

Kallelse till Årsstämma

Östra Valbodalen Fiber Ekonomisk förening

ostravalbo.wordpress.com

Bankgiro 884-3740

 

Medlemmar  i Östra Valbodalen Fiber ekonomisk förening kallas härmed till

 

Föreningsstämma (årsmöte), tisdagen den 24 juni kl.19:00 i

Stigens Folkets Hus

 

På stämman kommer en viktig fråga att behandlas:

  • Beslut om igångsättning och takpris för anslutning av fiber, p 16

 

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen för Östra Valbodalen Fiber ekonomisk förening

 

                                                  Dagordning

 

  1 Mötets öppnande.
  2 Val av ordförande samt sekreterare för stämman.
  3 Godkännande av röstlängden.
  4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
  5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  6 Fastställande av dagordningen.
  7 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.
  8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
11 Beslut om medlemsavgift för 2014. Styrelsens förslag 100 kr.
12 a Val av fyra styrelseledamöter på två år.
12 b Val av ordförande bland styrelsens ledamöter. Val på ett år.
13 Val av revisorer samt revisorssuppleant på ett år.
14 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en sammankallande.
15 Information om projektet, budget mm.
16 Beslut om igångsättning av projektet.
17 Övriga ärenden som ska tas upp enligt föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet.
18 Mötets avslutning.

 

Medlemsbrev 2013:1

Till medlemmarna  i Östra Valbodalen Fiber ekonomisk förening

Hej alla medlemmar! Sedan föreningsstämman den 10 juni förra året, då nuvarande styrelse valdes, har vi haft ett flertal möten i styrelsen och har arbetat med ett antal olika frågor. Fortsatt medlemsvärvning har gjort att medlemsantalet nu är uppe i 114 hushåll. Antalet bedömer vi är tillräckligt för att bygga fibernät men det är bra om vi kan bli ännu fler. Ekonomin blir bättre om vi blir fler, om alla som i dag är medlemmar hjälper till att informera tveksamma grannar att gå med i föreningen, så kommer det att märkas på insatsen alla ska betala.

Styrelsen  har också haft flera avstämningsmöten med angränsande fiberföreningar om gränserna mellan vår och övriga föreningar, men nu börjar det klarna. På styrelsemötena i februari har vi träffat både Bynet och Ted Flink och de ska hjälpa oss att göra aktuella kalkyler på vad en fiberutbyggnad kostar inom föreningens område.

Vi är beroende av stöd till fiberutbyggnaden. Just nu är det osäkert när länsstyrelsen kan besluta om stöd, men troligen kan vi ansöka i sommar, men beslut får vi inte förrän någon gång i höst. Detta beror på att EU´s nya Landsbygdsprogram som börjar gälla från 1 Januari 2014 inte kommit igång ännu. Föreningen kan ej dra på sig några kostnader innan vi fått klartecken från Regionen/Länsstyrelsen. Detta är en orsak till att projektet inte fortskrider lika fort som vi önskar.

Styrelsen jobbar vidare under våren och kommer att kalla alla medlemmar till stämma i maj eller juni och då presenterar vi ett underlag så att stämman förhoppningsvis kan besluta om att förbereda för en upphandling av bredbandsutbyggnad och att ansöka om stöd.

Vi håller på att skapa en ny hemsida, så det ska bli lättare för styrelsen att hålla er informerade om vad som pågår i föreningen. Adressen till sidan är https://ostravalbo.wordpress.com.

Om ni har facebook kan ni gå in och gilla denna sida så får du information när det hänt något på hemsidan

Du får gärna hjälpa till med att värva nya medlemmar, kontakta då styrelsen för kartor och värvningsmaterial.

Vi återkommer med kallelse till stämman!

/Med hälsningar styrelsen

Om du har frågor så kontakta någon i styrelsen, se listan nedan.

 

Lista på alla i styrelsen med telnr och e-post

Ordförande

Arne Johansson
Telefon: 070-206 00 18
E-post: arne.30272@telia.com

Sekreterare

Ullagun Sundberg-Svensson
Mobil: 070-536 19 21
Epost: ullagunsundberg@yahoo.se

Kassör

Lars Elf
Mobil: 073-844 54 34
E-post: lars@folenredovisning.se

Ledamoter

Marita Knutsen
Mobil: 073-064 49 81
E-post: marita.knutsen@tele2.se

​ Dan Johansson
Mobil; 070-540 96 05
E-post: dan.stommen@gmail.com

Jan Sandell,
Mobil: 0727-170 093

​ Roger Karlsson
Mobil; 0706-4410191
E-post: roger_carlsson@live.se,

Revisorer

​Bengt Fyhr
Mobil: 070-345 70 01
E-post: bengt.fyhr@telia.com

Yvonne Pettersson
Mobil: 076-546 01 98
Epost: dalmanstorp@hotmail.com