Kategoriarkiv: Medlemsbrev

Årsmöte

Nu är det snart dags för årsmöte. Den 12 april 19.00 samlas vi i Stigens Folkets hus. Sedvanliga årsmötesfrågor samt andra gången av justeringar i stadgar. Kallelse och föredragningslista.

Om vi summerar det gångna året kan vi säga att det går bra framåt men vi väntar fortfarande på besked från Länsstyrelsen. Till mötet hoppas vi fått besked.

Upphandling av totalentreprenad är klar och avtal har tecknats med Ted Flink Entreprenad. Upphandling av kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör pågår och är avslutad före årsmötet och vi kan då redovisa resultatet. Dalslands sparbank har beviljat föreningen ett lånelöfte för att hantera likviditeten under projektet. Lånelöfte och likviditetsplan har bifogats ansökan som länge varit komplett. Ytterligare dokumentation har begärts från Länsstyrelsen från samtliga bidragssökande och vi har snabbt lämnat begärda handlingar.

I skrivande stund har föreningen 205 medlemmar varav 165 har tecknat anslutningsavtal. Arbete pågår med att rekrytera ytterligare medlemmar och anslutningar utefter de planerade dragningarna för att sänka kostnaden för varje anslutning. Fiber kommer endast att dras till de fastigheter som tecknat anslutningsavtal. Det räcker alltså inte bara att vara medlem. Anslutningsavtal kan tecknas i samband med årsmötet och även den 1/3.

Förslag till markägaravtal är klart och efter årsmötet kommer arbetet med att skriva avtal med samtliga berörda markägare. Det kommer att ske genom områdesvisa möten dit markägare inbjuds för information tillsammans med representant från Ted Flink.

Det vi idag känner till att vi behöver är klart och vi väntar alltså endast på besked från Länsstyrelsen.

Första faktura på förlagsinsats (medlemmars kostnad för nätet) om 7500:- kommer inom kort och skall betalas senast i slutet av mars. Samtidigt faktureras medlemsavgift för 2016.

 

Medlemsbrev nummer 2, 2015

Medlemsbrev kommer snart i en brevlåda nära dig !!

Just nu arbetar styrelsen mycket aktivt med att färdigställa underlag för upphandling av totalentreprenad och kommunikationsleverantör. Samtidigt planlägger vi en kommande extra stämma torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 i Stigens folkets hus. Vi planerar då att redogöra för resultat av bidragsansökan och gjorda upphandlingar samt en första behandling av några mindre ändringar i föreningens stadgar.

Det är glädjande att allt fler medlemmar har hittat föreningens hemsida på adressen
https://ostravalbo.wordpress.com. Många följer också informationen på Facebook. Leta reda på föreningens sida och klicka på Gilla så kommer du att få besked om ny information på hemsidan. Du hittar oss på Facebook https://www.facebook.com/pages/Östra-Valbodalen-Fiber/222510291280290

Totalt är det bara 17 som Gillar sidan och därmed får informationen automatiskt men som mest har vi haft 105 visningar av ett inlägg, så många läser men följer inte.

Antalet medlemmar kommer att vara viktigt för hur vår bidragsansökan prioriteras. Vi har ökat medlemsantalet efter årststämman och är nu drygt 150 medlemmar. Och fler fortsätter att söka medlemsskap vilket är glädjande.

Vi har också fortsatt att skriva anslutningsavtal och idag är det 76 medlemmar som skrivit avtal.

Vi måste göra det tydligt att vi inte kommer att gräva till fastighet som är medlem men som inte skrivit avtal. Grävning och anslutning sker endast till de medlemmar som tecknat ett anslutningsavtal. Det räcker INTE med bara medlemsskap.

Vi genomför några ytterligare tillfällen för att träffas och skriva Anslutningsavtal. Vi har öppet hus i Stigens skolan mellan klockan 18.00-20.00 den 4 och 11 augusti. Välkomna!

Har du inte tillfälle vid dessa nya tider kan du kontakta någon av styrelsens ledamöter  som samtliga har befogenhet att teckna avtal med medlemmarna.

Året som gick

Sedan förra medlemsbrevet har det hänt mycket även om det inte blivit synligt för alla medlemmar. Vi fick en delvis ny styrelse som arbetat intensivt med att konstituera sig och skapa en god struktur på sitt arbete och hantering av dokument och administration.

Föreningen har nu en egen e-postadress (ostravalbodalen.fiber@gmail.com) och ett samlat dokumentarkiv som inte bygger på enskild person utan det “ägs” av föreningen.

Vid uppstarten av föreningen gjordes en bidragsansökan som faktiskt också beviljades sommaren 2014 men i samband med årsmötet beslutades att tacka nej och göra ny ansökan under 2015. Anledningen var att allt arbete måste varit avslutat vi 2014 års utgång och bedömning gjordes att det inte var möjligt att utföra allt arbete så snabbt. Nu är styrelsen igång med att lära sig de ny reglerna för bidrager som gäller från årskiftet 2014/2015. Regelverket som gäller nu är helt annorlunda jämfört med föregående periods regler.

Styrelsens ledamöter har under hösten besökt flera olika träffar. Dels möte om regler och administration av en ekonomisk förening. Ytterligare möten har handlat om att bygga och förvalta ett fibernät. En förvaltning som måste ha fler decennier i planeringen. Ett arbete som inte varit synligt i föreningen men som med stor sannolikhet kommer att vara till stor nytta i framtiden.
Detta arbete har tyvärr inneburit att vi missat att skicka ut påminnelse om inbetalning av medlemsavgift för 2014. Vi kommer att göra det i samband inbetalning av avgiften för 2015. Mer om detta i ett senare inlägg och ett kommande medlemsbrev.

Inför ansökan

Just nu arbetar vi febrilt med att ta fram det material som skall ligga till grund för en ny ansökan så snabbt som möjligt i början på nästa år, när den nya ansökningsperioden öppnar.

Bland annat behöver vi göra en ny projektering och kostnadskalkyl för byggandet av nätet.

Ytterligare arbeten som kommer att ske inom kort:

  • kartor över det planerade nätet
  • markägaravtal
  • offentliga upphandlingar av totalentreprenör, administration och medlemshantering, kommunikationsoperatör, tjänsteleverantör, försäkringar, underhåll och driftsbevakning mm
  • avtal med varje medlem och fastighet
  • kostnadsberäkning av månadsavgift (drift och tjänster) utöver kapitaltillskott (investering)

Vår ansökan kommer att prioriteras utifrån ett nytt poängsystem där antal anslutningar kommer att ha betydelse. Prata därför gärna med din granne och hör om de valt att ansluta sig till vårt fibernät. Om inte är det fortfarande tid att komma med. Efter byggandet kommer nya anslutningar att bli betydligt dyrare.

Vi planerar för en enklare marknadsföringsaktivitet under våren där varje medlem får en A4-skylt att sätta upp, typ “Vi får snart fiber till vårt hus”.

Medlemsbrev 2013:1

Till medlemmarna  i Östra Valbodalen Fiber ekonomisk förening

Hej alla medlemmar! Sedan föreningsstämman den 10 juni förra året, då nuvarande styrelse valdes, har vi haft ett flertal möten i styrelsen och har arbetat med ett antal olika frågor. Fortsatt medlemsvärvning har gjort att medlemsantalet nu är uppe i 114 hushåll. Antalet bedömer vi är tillräckligt för att bygga fibernät men det är bra om vi kan bli ännu fler. Ekonomin blir bättre om vi blir fler, om alla som i dag är medlemmar hjälper till att informera tveksamma grannar att gå med i föreningen, så kommer det att märkas på insatsen alla ska betala.

Styrelsen  har också haft flera avstämningsmöten med angränsande fiberföreningar om gränserna mellan vår och övriga föreningar, men nu börjar det klarna. På styrelsemötena i februari har vi träffat både Bynet och Ted Flink och de ska hjälpa oss att göra aktuella kalkyler på vad en fiberutbyggnad kostar inom föreningens område.

Vi är beroende av stöd till fiberutbyggnaden. Just nu är det osäkert när länsstyrelsen kan besluta om stöd, men troligen kan vi ansöka i sommar, men beslut får vi inte förrän någon gång i höst. Detta beror på att EU´s nya Landsbygdsprogram som börjar gälla från 1 Januari 2014 inte kommit igång ännu. Föreningen kan ej dra på sig några kostnader innan vi fått klartecken från Regionen/Länsstyrelsen. Detta är en orsak till att projektet inte fortskrider lika fort som vi önskar.

Styrelsen jobbar vidare under våren och kommer att kalla alla medlemmar till stämma i maj eller juni och då presenterar vi ett underlag så att stämman förhoppningsvis kan besluta om att förbereda för en upphandling av bredbandsutbyggnad och att ansöka om stöd.

Vi håller på att skapa en ny hemsida, så det ska bli lättare för styrelsen att hålla er informerade om vad som pågår i föreningen. Adressen till sidan är https://ostravalbo.wordpress.com.

Om ni har facebook kan ni gå in och gilla denna sida så får du information när det hänt något på hemsidan

Du får gärna hjälpa till med att värva nya medlemmar, kontakta då styrelsen för kartor och värvningsmaterial.

Vi återkommer med kallelse till stämman!

/Med hälsningar styrelsen

Om du har frågor så kontakta någon i styrelsen, se listan nedan.

 

Lista på alla i styrelsen med telnr och e-post

Ordförande

Arne Johansson
Telefon: 070-206 00 18
E-post: arne.30272@telia.com

Sekreterare

Ullagun Sundberg-Svensson
Mobil: 070-536 19 21
Epost: ullagunsundberg@yahoo.se

Kassör

Lars Elf
Mobil: 073-844 54 34
E-post: lars@folenredovisning.se

Ledamoter

Marita Knutsen
Mobil: 073-064 49 81
E-post: marita.knutsen@tele2.se

​ Dan Johansson
Mobil; 070-540 96 05
E-post: dan.stommen@gmail.com

Jan Sandell,
Mobil: 0727-170 093

​ Roger Karlsson
Mobil; 0706-4410191
E-post: roger_carlsson@live.se,

Revisorer

​Bengt Fyhr
Mobil: 070-345 70 01
E-post: bengt.fyhr@telia.com

Yvonne Pettersson
Mobil: 076-546 01 98
Epost: dalmanstorp@hotmail.com